pic 98 ژنتیک جمعیت – فصل پنجم – چهارم تجربی قانون هاردی واینبرگ - http://forum.yas-theme.com/
http://forum.yas-theme.com/
زیست شناسی کنکور


قانون هاردی - واینبرگ


 

 

قانون هاردی – واینبرگ:

P2+2pq+q2=1

 

                       فراوانی افراد غالب خااص= p2

                      فراوانی افراد نا خالص    = pq2

                      فراوانی افراد مغلوب       =q2                              

 

P + q = 1

                     فراوانی نسبی الل های غالب = p

                     فراوانی نسبی الل های مغلوب = q

سه دسته اساسی مسائل ژنتیک جمعیت:

1 – مسائلی که در آن ها تعداد ژنوتیپ ها را داشته باشیم بهترین روش استفاده از فرمول است :

مثال1 ) اگر ژنوتیپ های افراد در جمعیت  100 نفری به قرار زیر باشد :

فراوانی الل های M و N را به دست آورید؟

MM= 50=n1              MN= 30=n2            NN=20=n3

                       =  = 0/65 = q

P + q = 1

q = 1 – 0/65 = 0/35 = q

2 – مسائلی که در آن ها فراوانی ژنوتیپ ها داده شده اند می توان این مسائل را به هر روشی حل نمود اما روش تشکیل گامت ، روشی مطمئن می باشد:

مثال2 ) اگر فراوانی ژنوتیپ ها در یک جمعیت دبه قرار زیر باشد فراوانی نسبی الل های A  و a کدامند؟   AA = 0/64                                     Aa = 0/30                                  aa = 0/06     F(A)= 0/64+  (0/30) = 0/79                    f(A) = P = 0/79

P + q = 1           q = 1 – p            q = 0/21             f (a) = 0/21

 

3 مسائلی که یک پارامتر آن مشخص است  . مثلاً فراوانی افراد مغلوب یا غالب را داشته باشیم که عموماً از روش رادیکالی استفاده می کنیم .

مثال3 ) اگر 91/0 افراد جامعه در رابطه با تالاسمی سالم باشند چه کسری از افراد جامعه ی 10000 نفری مینور خواهند بود ؟

P2 + 2pq = 0/91

P2+  2pq +q2 =1            q2 = 1- 0/91 = 0/09                   q = 0/3

P + q = 1            p = 1 – 0/3 = 0/7

2pq = 2  0/7    0/3 = 0/42               10000  0/42 = 4200

مثال4) اگر افراد جمعیت مثال فوق آمیزش تصادفی کنند وضعیت فراوانی ژنوتیپ ها چگونه است ؟

q = 0/3

P = 0/7

 

Pq = 0/21

p2 = 0/49

p= 0/7

q2 = 0/09

Pq = 0/21

q = 0/3

P2 = 0/49 = pp     

      2pq = 0/46

        q2 = 0/09 = qq

               


دسته بندی :