pic 98 http://forum.yas-theme.com/
http://forum.yas-theme.com/
زیست شناسی کنکور


-ژنتیک و خاستگاه آن


دسته بندی :


ادامه مطلب...


-تولید مثل گیاهان

 


دسته بندی :


ادامه مطلب...


فصل ۹ ویروس ها و باکتری ها ق ۱ -نوع ماده ژنتیکی-کنکوردسته بندی :


فصل ۷ -تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید ۳ - زیست ۱- کنکوردسته بندی :


فصل ۷ -تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید ۲ - زیست ۱- کنکوردسته بندی :


فصل 7 تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید 1- زیست 1-کنکوردسته بندی :


فصل ۶ -کرموزوم ها و میتوز ۳ترکیبی - کنکور

 


دسته بندی :


فصل ۶ -کرموزوم ها و میتوز ۲ترکیبی - کنکور


دسته بندی :


فصل ۶ -کرموزوم ها و میتوز ۱ترکیبی - کنکور

 


دسته بندی :


سفری به درون سلول -مقایسه سلول های گیاهی و جانوری - کنکور

 


دسته بندی :


سفری به درون سلول - پروکاریوت ها - کنکور

 


دسته بندی :


سفری به درون سلول - ریبوزوم - کنکور

 


دسته بندی :


سفری به درون سلول - شبکه آندوپلاسمی -کنکور

 


دسته بندی :


مولکول های زیستی - ترکیبی -سراسری ۱۳۸۴-کنکور

 


دسته بندی :


مولکول های زیستی - درشت مولکول ها -پلی مرها -تست ۱۳۸۶-کنکور

 


دسته بندی :


مولکول های زیستی -لیپیدها - تست ۸۳-کنکور


دسته بندی :


آمیزش آزمون -دوم -ژنتیک -  کنکور دسته بندی :


زیست دوم - سفری به درون سلول -انتقال مواد - کنکور


دسته بندی :دسته بندی :

دستگاه گوارش 2

۱۳٩٢/۱٠/۱٤, ۱:٢٩ ‎ب.ظ

دستگاه گوارش:

معرفی

هضم  و تجزیه شیمیایی  مولکول های بزرگ مواد غذایی  به مولکول های کوچکتر است که می تواند توسط سلول مورد استفاده قرار گیرد. تجزیه زمانی اتفاق می افتد که  آنزیم های خاص خاص با غذا مخلوط می شوند.

آنزیم های دخیل در هضم

پلی ساکارید  مالتوز  گلوکز

پروتئین  پپتیدهای  اسید های آمینه

چربی  اسیدهای چرب و مونوگلیسریدهای

هضم کربوهیدرات
هضم پروتئین
هضم چربی

دهان

جویدن موجب می شود که مواد غذایی به ذرات کوچکتر تبدیل شوند  به طوری که هضم شیمیایی می تواند سریع تر رخ می دهد.

آنزیم ها

آمیلاز بزاقی که موجب  تجزیه نشاسته (یک پلی ساکارید) را به مالتوز (دی ساکارید).

یون بی کربنات در عمل بزاق به عنوان بافر است (حفظ pH بین 6.5 و 7.5.)

موسین (مخاطی) روان  کننده و کمک به غذا جویده  شده 

زبان شامل گیرنده های شیمیایی در ساختارهایی به نام جوانه های چشایی. 

زبان عضلانی است و می تواند مواد غذایی را به عقب  هل دهد تا بلعیده شود.

حلق

دو راه تنفسی و گوارشی در حلق دیده می شود. آنها در  خلف از هم جدا  می شوند و حلق به شکل مری (متصل  به معده) و تراشه (متصل به ریه ها).

بلع توسط رفلکس که نزدیک دهانه نای است ، انجام می شود.

در هنگام بلع، اپیگلوت راه تراشه برای جلوگیری از ورود غذامی بندد.

در دهان، مواد غذایی مخلوط با بزاق و تشکیل به یک بولوس است.

حرکت دودی اشاره به انقباضات ریتمیک که حرکت غذا در روده. حرکت دودی در مری غذا را از دهان به معده می برد .

معده

 معده تا 2 لیتر از مواد غذایی است.

غدد معده در معده ترشحات به نام شیره معده.تولید  می کنند.

دیواره های عضلانی  معده به شدت به ترکیب مواد غذایی با شیره معده، می پردازد که  تولید ترکیبی به نام chyme (کیموس ) می کند.

شیره معده

Pepsinogen به پپسین، : هضم پروتئین

Pepsinogen  با حضور گاسترین :تحریک.

هیدروکلراید

اسید کلریدریک (HCL) pepsinogen به پپسین که موجب شکسته شدن پروتئین ها به پپتید تبدیل می کند. هیدروکلراید حفظ PH در معده در حدود 2.0.

 میکروارگانیسم ها را می کشد.

 لایه ی مخاطی:  محافظت معده از اسید کلریدریک و پپسین.

ترشح شیره معده

دیدن، بو، مزه، یا فکر کردن در مورد غذا می تواند در ترشح شیره معده شود.

گاسترین هورمونی است که باعث تحریک معده به ترشح شیره معده است.

زخم

زخم معده، سوزش ناشی از آب معده نفوذ به پوشش مخاطی معده یا اثنی عشر است. اعتقاد بر این است که زخم ها توسط باکتری هلیکوباکتر پیلوری، که، می تواند در محیط اسید معده مقاوم و پایدار ایجاد می شود. وجود این باکتری در بخشهایی از دیواره معده مانع از ترشح مخاطی، و آن را به عمل گوارش پپسین حساس است.

دوازدهه

اثنی عشر قسمت ابتدایی روده کوچک است.

کیموس از طریق دریچه وارد دوازدهه می شود .

 

در این مرحله، پروتئین ها و کربوهیدرات ها فقط جزئی هضم شده و هضم چربی را آغاز کرده است.

لوزالمعده

پانکراس به عنوان یک غده مترشحه خارجی با تولید شیره  پانکراس که به روده کوچک خالی میشود.

پانکراس نیز به عنوان یک غده درون ریز به تولید انسولین عمل می کند. 

شیره لوزالمعده

شیره  پانکراس حاوی بی کربنات سدیم که خنثی کننده  مواد اسیدی از معده. است

 آمیلاز پانکراس   : نشاسته به مالتوز.

تریپسین و Chymotrypsin هضم پروتئین به پپتیدهای. مانند پپسین (تولید شده در معده)، آنها را برای اسیدهای آمینه خاص .

لیپاز :  هضم چربی ها به monoglycerides و اسیدهای چرب.

کبد

کبد صفرا تولید است که در کیسه صفرا ذخیره می شود و از طریق مجرای به دئودنوم فرستاده می شود.

صفرا emulsifies چربی (آن را به قطرات کوچک را از هم جدا) به طوری که آنها می توانند با آب مخلوط می شود و به توسط آنزیم عمل کرده است.

توابع دیگر از کبد

کبد سموم را از خون از روده است که آن را از طریق ورید باب کبدی دریافت می کند.

ذخیره  کبد به صورت گلیکوژن (نشاسته حیوانی) گلوکز و شکسته شدن گلیکوژن به انتشار گلوکز به عنوان مورد نیاز است. این فرایند ذخیره سازی، انتشار غلظت گلوکز خون ثابت در خون (0.1٪) حفظ می کند. اگر گلیکوژن و گلوکز کوتاه مدت، پروتئین ها می تواند به گلوکز تبدیل می شود.

آن را به تولید پروتئین های خون است.

این سلول های قرمز خون قدیمی از بین می برد و تبدیل هموگلوبین از این سلولها به بیلی روبین و biliverdin که اجزای صفرا می باشد.

آمونیاک تولید شده توسط هضم پروتئین است که توسط کبد به یک ترکیب کمتر سمی (اوره) تبدیل شده است.

هورمون هایی که در هضم

 

هورمون ترشح شده توسط: محرک برای ترشح اثر
گاسترین معده وجود غذا در معده تحریک معده به ترشح شیره معده
Secretin دوازدهه Chyme از معده تحریک لوزالمعده برای تولید بی کربنات سدیم و کبد ترشح صفرا
CCK دوازدهه حضور غذا در دوازدهه تحریک کیسه صفرا را آزاد صفرا و لوزالمعده برای تولید آنزیم های پانکراس
GIP دوازدهه حضور غذا در دوازدهه مانع از غدد معده از معده و تحرک معده را مهار

گاسترین

وجود غذا در معده باعث تحریک گیرنده های کشش که رله این اطلاعات را به بصل النخاع. مدولا تحریک سلول های غدد درون ریز در معده ترشح گاسترین هورمون به سیستم گردش خون. گاسترین را تحریک معده به ترشح شیره معده. 

کشش گیرنده → بصل النخاع → سلول های غدد درون ریز در → معده گاسترین → سیستم → گردش خون معده → ترشح شیره معده

Secretin

Secretin توسط سلولهای دوازدهه تولید می شود.

این تولید توسط chyme اسید از معده تحریک شده.

این تحریک لوزالمعده برای تولید بی کربنات سدیم، که خنثی chyme اسیدی. آن را نیز تحریک کبد به ترشح صفرا می شود.

CCK (cholecystokinin)

تولید CCK با حضور مواد غذایی در دوازدهه تحریک شده.

این تحریک کیسه صفرا را آزاد صفرا و لوزالمعده برای تولید آنزیم های پانکراس.

GIP (معده مهاری پپتید)

مواد غذایی در دوازدهه تحریک سلول های غدد درون ریز و برخی به تولید GIP.

این اثر مخالف گاسترین، آن را مهار غدد معده در معده و مخلوط کردن و تان شدیدا حرکت عضلات معده جلوگیری می کند. این عمل، میزان تخلیه معده هنگامی که دئودنوم حاوی مواد غذایی است.

روده کوچک

روده کوچک در حدود 3 متر طول.

مانند معده، آن را حاوی شیارهای. متعدد  علاوه بر این، پیش بینی های متعددی به نام پرزهای که کار برای افزایش سطح روده وجود دارد. سلول های پرزهای فردی microvilli که تا حد زیادی سطح جذب را افزایش می دهد داشته باشد.

کل سطح جذب معادل 500 یا 600 متر مربع است.

هر پرزها حاوی عروق خونی  (رگ های لنفاوی).

 

طورمتناسب کامل هضم پپتیدهای را به آمینو اسید.

مالتاز هضم disaccharides کامل.

جذب

جذب تابع مهم در روده کوچک است.

حرکت انتقال  فعال گلوکز و اسیدهای آمینه به داخل سلول های روده ای، و سپس از جایی که آنها توسط مویرگ ها را برداشت.

monoglycerides و اسیدهای چرب تولید شده توسط هضم چربی ورود به پرز های انتشار و به چربی (تری گلیسیرید) دوباره بهم وصل. آنها با پروتئین ها ترکیب می شوند و توسط exocytosis اخراج شد. آنها به lacteals برای انتقال  از طریق سیستم لنفاوی حرکت می کند.

روده بزرگ

 

این تقریبا 10 لیتر آب در روز دریافت می کند. 1.5 لیتر است از غذا و 8.5 لیتر است از ترشحات به روده. 95 درصد از این آب جذب شده است.

روده بزرگ نیز سدیم و یون های دیگر را جذب می کند اما آن را دفع یونهای فلزی دیگر را به مدفوع .

اگر آب جذب نمی شود، اسهال می تواند در نتیجه باعث کم آبی بدن و از دست دادن یون.

این ویتامین K تولید شده توسط باکتری های روده بزرگ جذب می کند.

آخرین 20 سانتی متر از روده بزرگ راست روده است.

مدفوع است از حدود 75٪ آب و 25٪ مواد جامد تشکیل شده است. یک سوم از مواد جامد باکتری های روده، 2/3 است مواد هضم نشده است.

سکوم کیسه در محل اتصال روده کوچک و روده بزرگ است. در پستانداران گیاه خوار، آن بزرگ است و خانه های باکتری ها قادر به هضم سلولز. در اجداد انسان، سکوم بزرگتر است اما با تغییر و تحول تکاملی کاهش می یابد به شکل آپاندیس.

پولیپ

پولیپ رشد کوچک در پوشش اپیتلیال روده بزرگ می باشد.

آنها می توانند خوش خیم یا سرطانی است و می تواند به صورت جداگانه حذف شده است.

کم چرب، رژیم غذایی با فیبر بالا باعث تنظیم و به عنوان محافظت در برابر سرطان روده بزرگ توصیه می شود.

ضمیمه

آپاندیس به سکوم متصل شده است.

آپاندیسیت یک بیماری عفونی است. آپاندیس ممکن است متورم شده و پشت سر هم، که منجر به پریتونیت (عفونت غشاء شکم).

خلاصه ای از آنزیم های گوارشی

آنزیم های گوارشی در جدول زیر با توجه به نوع مواد غذایی که آنها هضم خلاصه شده است.

TYPE FOOD آنزیم SOURCE محصولات
کربوهیدرات ها آمیلاز بزاقی

آمیلاز پانکراس

مالتاز

غدد بزاقی

لوزالمعده

روده کوچک

مالتوز

مالتوز

گلوکز

پروتئین انزیم گوارشی پروتئین در شیره معده

تریپسین

طورمتناسب

مخاط معده

لوزالمعده

مخاط روده

پپتیدهای

پپتیدهای

اسیدهای آمینه

چربی لیپاز لوزالمعده اسیدهای چرب 
و مونوگلیسریدهای

جدول زیر آنزیم های گوارشی گروه بندی توسط منبع آنزیم را نشان می دهد.

SOURCE آنزیم FOOD محصول
دهان (غدد بزاقی) آمیلاز بزاقی پلی ساکاریدها مالتوز
معده انزیم گوارشی پروتئین در شیره معده پروتئین ها پپتیدهای
لوزالمعده آمیلاز پانکراس

تریپسین

لیپاز

پلی ساکاریدها

پروتئین ها

چربی ها

مالتوز

پپتیدهای

اسیدهای چرب 
و مونوگلیسریدهای

روده کوچک مالتاز

طورمتناسب

مالتوز

پپتیدهای

گلوکز

اسیدهای آمینه


دسته بندی :

دستگاه گوارش

۱۳٩٢/۱٠/۱٤, ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ

توضیح دهید که چرا گوارش مولکول های بزرگ مواد غذایی ضروری است.

دو دلیل وجود دارد  که گوارش مولکول های بزرگ مواد غذایی بسیار حیاتی است . در مرحله اول، غذایی که می خوریم است  از بسیاری از ترکیبات ساخته شده توسط موجودات زنده دیگر است  که نامناسب برای بافتهای انسان و در نتیجه این باید شکسته شود و دوباره بهم وصل شوند به طوری که بدن ما بتوانداز آنها استفاده شده است. در مرحله دوم، مولکول های مواد غذایی باید به اندازه کافی کوچک باشد که بتواند از پرزهای  روده از طریق انتشار جذب می شود، تسهیل انتشار و یا انتقال فعال و مولکول های مواد غذایی بسیار بزرگ نیاز به تبدیل یا شکستن  به  مولکول های کوچکتر برای جذب دارند

خلاصه:

 1. مواد غذایی نیاز به شکسته شدن و دوباره بهم وصل.شدن دارند
 2. مولکول های بزرگ مواد غذایی نیاز دارند که به مولکول های کوچکتر شکسته شوند.

 توضیح دهید که چرا  نیاز به آنزیم ها در هضم داریم .

آنزیم ها در فرایند هضم نیاز آنها به عنوان کاتالیزور بیولوژیکی که شکستن مولکول های بزرگ مواد غذایی را کوچکتر به طوری که این در نهایت می تواند جذب می شود می باشد. هضم می تواند به طور طبیعی در دمای بدن رخ می دهد، با این حال این فرآیند را به زمان بسیار طولانی آن را به عنوان در چنین سرعت آهسته اتفاق می افتد. برای هضم را افزایش می دهد در این شرایط، درجه حرارت بدن را مجبور به افزایش نیز هست. به هر حال این ممکن است به عنوان آن را با دیگر توابع بدن تداخل داشته باشد به همین دلیل آنزیم های حیاتی به عنوان آنها افزایش سرعت این فرایند با کاهش انرژی فعال سازی مورد نیاز برای واکنش به رخ می دهند و آنها این کار را در دمای بدن است.

خلاصه:

 1. آنزیم شکستن مولکول های بزرگ مواد غذایی را به آنهایی کوچکتر است.
 2. سرعت بخشیدن به روند هضم غذا را با پایین آوردن انرژی فعال سازی  برای واکنش.
 3. کار در درجه حرارت بدن.

جدول  آمیلاز، یک پروتئاز و لیپاز.

 

 

آمیلاز

پروتئاز

لیپاز

آنزیم

آمیلاز بزاقی

انزیم گوارش پروتئین در شیره معده

لیپاز پانکراس

محل تولید

غدد بزاقی

سلول های اصلی در معده

لوزالمعده

مواد

نشاسته

پروتئین ها

تری گلیسیرید مانند چربی ها و روغن

محصولات

مالتوز

پلی پپتید کوچک

اسیدهای چرب و گلیسرول

 pH مناسب

pH برابر 7

با pH حدود 1.5 - 2

pH برابر 7

 دستگاه گوارش.

شکل - دستگاه گوارش

 نمای کلی عملکرد معده، روده کوچک و روده بزرگ.

معده بخش مهمی از دستگاه گوارش است. اولا   HCL ترشح می کند که باکتری ها و سایر موجودات زنده مضر  را می کشد که موجب جلوگیری از مسمومیت های غذایی می شود  و شرایط مطلوب برای آنزیم پپسین (pH در حدود 1.5 - 2).  نیز فراهم می کند  علاوه بر این، معده  پپسین ترشح می کند که به  هضم پروتئین می پردازد  و پروتئین را تبدیل  به پلی پپتید و اسیدهای آمینه می کند . در پایان توسط  پرزها در روده کوچک جذب می شود.

در روده کوچک است که در آن مراحل نهایی هضم رخ می دهد. دیواره روده ترشح آنزیم ها و همچنین آنزیم از پانکراس دریافت می کند. با این حال کار اصلی   در روده کوچک جذب ذرات کوچک مواد غذایی حاصل از هضم است. روده  شامل بسیاری از پرزها است  که موجب  افزایش مساحت سطح برای جذب می شود .

مواد ی که  در روده بزرگ حرکت می کند موادی هستند  که در روده کوچک هضم نمی شوند و آب  در روده بزرگ جذب می شود . این تولید مدفوع جامد است که سپس از طریق مقعد دفع می شود .

خلاصه:

معده:

 1. ترشح HCL که باکتری ها را می کشد.
 2. HCL pH محیط مناسب  برای پپسین را فراهم می کند.
 3. ترشح پپسین برای هضم پروتئین.

روده کوچک:

 1. دیواره روده  آنزیم ترشح می کند
 2. دریافت آنزیم از پانکراس.
 3. دارای پرزهای برای جذب ذرات غذا.

روده بزرگ:

 1. حرکت مواد هضم نشده
 2. جذب  آب
 3. تولید مدفوع.

 ساختار پرزها و  نقش آنها در جذب و انتقال  محصولات هضم شده.

ساختار پرزهای بسیار خاص است. در مرحله اول است تعداد بسیار زیادی از آنها وجود دارد، بنابراین این امر موجب افزایش سطح جذب در روده کوچک. علاوه بر این پرزها نیز پیش بینی های خود را که microvilli به نام. بسیاری از microvilli افزایش مساحت سطح برای جذب بیشتر است. این microvilli دارای یک کانال پروتئین و پمپ در غشای خود را به اجازه می دهد که جذب سریع مواد غذایی انتشار تسهیل شده و انتقال فعال است. همچنین، پرز شامل یک لایه اپی تلیال است که فقط یک لایه سلولی ضخیم به طوری که غذا می تواند از طریق به راحتی منتقل می شود و به سرعت جذب می شود. مویرگ های خونی در پرزهای بسیار نزدیک با اپیتلیوم همراه است به طوری که فاصله برای انتشار مولکول های مواد غذایی کوچک است. این لایه نازک از سلول های حاوی میتوکندری به ارائه ATP مورد نیاز برای حمل و نقل فعال مولکول های غذایی خاص. .

شکل 6.1.2 - روده پرزها

خلاصه: 

 1. بسیاری از پرزهای افزایش مساحت سطح برای جذب.
 2. اپیتلیوم فقط یک لایه سلولی ضخیم و غیره مواد غذایی است که به سرعت جذب می شود می باشد.
 3. Microvilli در پرزها افزایش مساحت سطح برای جذب بیشتر است.
 4. کانال های پروتئین و پمپ های حاضر در microvilli برای جذب سریع می باشد.
 5. میتوکندری در اپیتلیوم ارائه ATP مورد نیاز برای حمل و نقل فعال است.
 6. مویرگ های خون بسیار نزدیک به اپیتلیوم تا فاصله انتشار کوچک می باشد.

دسته بندی :

اسپرم زایی

۱۳٩٢/۱٠/۱٢, ۳:٠٥ ‎ب.ظ

اسپرم زاییدسته بندی :


فیدبک مثبت و منفی تخمدان  


دسته بندی :


سوالات کنکور سراسری    

فصل 1  پروتئین سازی 


دسته بندی :


ادامه مطلب...


سراسری 1385

سوال 9 

 زیست شناسی 1-کنکور-حباب دار شدگی عناصر  آوندی-کنکور


دسته بندی :


جمع‌بندی نکات -دستگاه عصبی


دسته بندی :


ادامه مطلب...


❈   پروتئین سازی - فرصت برابر- جلسه 2 - دکتر عالی پور -کنکور

❈     در تاریخ 22 شهریور 1392 از شبکه اموزش پخش شده است 


دسته بندی :


مراجعه به وبلاگم در ............

http://azist4.persianblog.ir/


دسته بندی :